อัตราเงินเดือนควิเบกและข้อมูลทรัพยากรบุคคล (2023)

หน้านี้แสดงข้อมูลเงินเดือนประจำจังหวัดสำหรับจังหวัดควิเบก คลิกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งด้านล่างเพื่อย้ายไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรง ดูรัฐบาลกลางขอข้อมูลหน่อยค่ะคลิกที่นี่.

เลือกหัวข้อ:

ค่าแรงขั้นต่ำ ชั่วโมงการทำงาน ค่าตอบแทนคนงาน ออกจาก วันหยุดตามกฎหมาย อายุขั้นต่ำ ใบแจ้งยอดการชำระเงิน การสิ้นสุด รายได้จากการพักร้อน สาธารณสุขจังหวัด

(Video) เงินเดือน ขอเท่าไรดีถึงจะเหมาะสม เวลาสมัครงาน สัมภาษณ์งาน พร้อมวิธีคิดเงินเดือนแบบ HR มาบอก

  • TP-1015.3-V - จำนวนเงินส่วนบุคคลขั้นพื้นฐาน- ทุกคนที่ทำงานในควิเบกและผู้รับบำนาญทุกคนที่อาศัยอยู่ในควิเบกสามารถขอรับเงินยกเว้นส่วนบุคคลจำนวน 17.183 ดอลลาร์ในปี 2566 (เพิ่มขึ้นจาก 16,143 ดอลลาร์ในปี 2565)
  • การยกเว้นขั้นพื้นฐานของรัฐบาลกลาง- จำนวนการยกเว้นขั้นพื้นฐานของรัฐบาลกลางคือ 15,000 ดอลลาร์ในปี 2023 (เพิ่มขึ้นจาก 14,398 ดอลลาร์ในปี 2022)

บันทึก:ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางเท่านั้น ผู้อ่านควรศึกษากฎหมายฉบับสมบูรณ์ของควิเบกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานนี่คือแหล่งข้อมูลออนไลน์บางส่วน:

ค่าแรงขั้นต่ำในควิเบก

มาตรฐานอัตราของจังหวัดควิเบกมีดังนี้:

บุคคลที่เกี่ยวข้อง อัตราค่าจ้าง
ทั่วไป ทั่วไป - $15.25 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2023
พนักงานร้านอาหารหรือโรงแรมที่ได้รับบำเหน็จ $12.20 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2023

ชั่วโมงการทำงานในควิเบก

ประเภทของลูกจ้างที่ไม่รวมอยู่ในสภานิติบัญญัติ ได้แก่ ผู้บริหาร นักเรียน คนงานในฟาร์ม ผู้แปรรูปปลา ฯลฯ

(Video) เงินเดือนระดับ C Level เท่าไหร่บ้าง? #หุ้นไทย #ปตท #cpall #scg

ระยะเวลา ประเมิน
ขีดสุด ไม่มีข้อบังคับ - ต้องปลอดภัยสำหรับคนงาน
วันหยุดตามกฎหมาย ** รวมชั่วโมงตามกฎหมายในการคำนวณค่าล่วงเวลาที่ไม่ได้ทำงาน ไม่รวมชั่วโมงการทำงานตามกฎหมาย
ล่วงเวลา ชั่วโมงใดชั่วโมงหนึ่งมากกว่า 40.00 ชั่วโมง/สัปดาห์
อัตราการทำงานล่วงเวลา 1 และ 1/2 เท่าของอัตราค่าจ้างปกติของพนักงาน
ช่วงพัก 1/2 ชั่วโมงต่อการทำงาน 5 ชั่วโมงติดต่อกัน
ช่วงพัก ติดต่อกัน 32 ชั่วโมง/สัปดาห์

ค่าตอบแทนคนงาน

จำนวนรายได้ที่ประเมินได้สูงสุดสำหรับปี 2023 คือ 91,000 ดอลลาร์ (เพิ่มขึ้นจาก 88,000 ดอลลาร์ในปี 2022) กำหนดส่งผลงานคือวันที่ 15 มีนาคม

รวมอยู่ด้วย
ค่าลดหย่อนรถยนต์ (หากต้องเสียภาษี) ก่อนเกษียณพร้อมค่าจ้าง
โบนัส เงินเดือนประจำหรือค่าจ้าง/ล่วงเวลา
เรียกเงินคืน กะพรีเมี่ยม
เรียกชำระ ทุพพลภาพระยะสั้นจ่ายโดยนายจ้าง (จ่ายแค่ 105 วันกรณีป่วย)
ค่าเผื่อเสื้อผ้า (หากต้องเสียภาษี) ค่าป่วยการ (105 วันต่อปี)
ค่าคอมมิชชั่น สแตนด์บายเพย์
ของขวัญ (เงินสดและสิ่งของ) การเลิกจ้างชั่วคราวโดยได้รับค่าจ้าง
บำเหน็จ ค่าเดินทาง (หากต้องเสียภาษี)
ทุพพลภาพระยะยาวจ่ายโดยนายจ้าง (จ่ายแค่ 105 วันกรณีป่วย) ค่าจ้างวันหยุด / ค่าจ้างตามกฎหมาย
คลอดบุตรพร้อมค่าจ้าง ค่าจ้างแทนการบอกกล่าว / ค่าสินไหมทดแทน
ค่าขนย้าย (หากต้องเสียภาษี) WCB- เติมเงิน
จ่ายแทนการบอกกล่าว
สิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่น:
คณะกรรมการและที่พัก สินเชื่อ
รถ บริษัท การดูแลสุขภาพส่วนตัว
ประกันชีวิต RRSP/ตัวเลือกหุ้น
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมกรรมการ จ่ายค่าป่วยเมื่อเลิกจ้าง
ประกันชีวิต รางวัล WCB
เงินเกษียณ เบี้ยรักษาพยาบาล (ส่วนภูมิภาค)
เงินชดเชย

Leave of Absence ในควิเบก

การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมหรือการเกิด
เวลากับนายจ้าง 60 วัน
ประกาศที่จำเป็น แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรสามสัปดาห์
ระยะเวลาของการลา 5 วัน.
จ่าย สองวันแรกจะได้รับค่าจ้างหากพนักงานได้รับเครดิตด้วยบริการ 60 วัน
การสูญเสีย
เวลากับนายจ้าง ไม่มีข้อมูล
ประกาศที่จำเป็น ให้เร็วที่สุดก่อนที่จะมีการลาหยุด
ระยะเวลาของการลา นานถึง 5 วัน
จ่าย 2 วัน.
ลาดูแลเด็ก
เวลากับนายจ้าง 60 วัน
ประกาศที่จำเป็น โดยเร็วที่สุดก่อนวันเริ่มต้นการลา
ระยะเวลาของการลา ห้าวัน - สองวันแรกได้รับค่าจ้าง สามวันหลังไม่ได้รับค่าจ้าง ภายใน 15 วันที่เด็กมาถึงบ้านของพนักงาน พนักงานอาจขาดงานเป็นเวลาห้าวันโดยไม่ได้รับค่าจ้างสำหรับภาระผูกพันของผู้ปกครอง โดยไม่ต้องจ่ายเงิน
จ่าย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ดูด้านบน
การลาเพื่อการดูแลด้วยความเห็นอกเห็นใจ
เวลากับนายจ้าง บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน
ประกาศที่จำเป็น โดยเร็วที่สุดก่อนวันเริ่มต้นการลา
ระยะเวลาของการลา นานถึง 12 สัปดาห์ อาจขยายได้ถึง 104 สัปดาห์ในกรณีที่ลูกจ้างลาเพื่อเลี้ยงดูผู้เยาว์
จ่าย ไม่ โปรแกรมของรัฐบาลกลางอื่น ๆ อาจให้รายได้ทดแทน
ครอบครัวเสียชีวิตหรือฆ่าตัวตาย
เวลากับนายจ้าง ไม่มีข้อมูล
ประกาศที่จำเป็น ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุด
ระยะเวลาของการลา

5 วัน (จ่ายสองครั้ง) สำหรับการเสียชีวิตหรืองานศพของสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด ในกรณีการฆ่าตัวตายของคู่สมรสหรือบุตรของพนักงาน คนหลังมีสิทธิลาได้สูงสุด 52 สัปดาห์โดยไม่ได้รับค่าจ้าง หากคู่สมรสหรือบุตรของพนักงานเสียชีวิตอันเป็นผลมาจากอาชญากรรม พนักงานอาจได้รับอนุญาตให้ลางานโดยไม่ได้รับค่าจ้างสูงสุด 104 สัปดาห์

จ่าย ดูด้านบน.
การลาจากครอบครัวหรือผู้ปกครองและการขาดงาน
เวลากับนายจ้าง 3 เดือน.
ประกาศที่จำเป็น ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุด
ระยะเวลาของการลา

สูงสุด 27 สัปดาห์ ในกรณีเจ็บป่วย การบริจาคอวัยวะหรือเนื้อเยื่อเพื่อการปลูกถ่าย อุบัติเหตุ หรือภาระครอบครัว นานถึง 104 สัปดาห์ หากพนักงานได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังก่ออาชญากรรม

จ่าย ไม่ โปรแกรมของรัฐบาลกลางอื่น ๆ อาจให้รายได้ทดแทน
การลาคลอด
เวลากับนายจ้าง ไม่มีช่วงเวลาที่แน่นอน
ประกาศที่จำเป็น แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรสามสัปดาห์
ระยะเวลาของการลา 18 สัปดาห์
จ่าย ไม่ โปรแกรมของรัฐบาลกลางอื่น ๆ อาจให้รายได้ทดแทน
การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร (การเกิดหรือการรับบุตรบุญธรรม)
เวลากับนายจ้าง ไม่มีช่วงเวลาที่แน่นอน
ประกาศที่จำเป็น แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรสามสัปดาห์
ระยะเวลาของการลา มากถึง 104 สัปดาห์
จ่าย ไม่ โปรแกรมของรัฐบาลกลางอื่น ๆ อาจให้รายได้ทดแทน
ลาพ่อ
เวลากับนายจ้าง ไม่มีช่วงเวลาที่แน่นอน
ประกาศที่จำเป็น แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรสามสัปดาห์
ระยะเวลาของการลา นานถึง 5 สัปดาห์
จ่าย ไม่ โปรแกรมของรัฐบาลกลางอื่น ๆ อาจให้รายได้ทดแทน
ลาป่วย
เวลากับนายจ้าง 90 วัน
ประกาศที่จำเป็น ไม่มีข้อมูล
ระยะเวลาของการลา 26 สัปดาห์ในปีปฏิทิน
จ่าย เลขที่
ออกจากการลงคะแนนเสียง
เวลากับนายจ้าง ไม่มีข้อมูล
ประกาศที่จำเป็น ไม่มีข้อมูล
ระยะเวลาของการลา สี่ชั่วโมงติดต่อกัน
จ่าย ใช่
งานแต่งงานหรือสหภาพพลเรือน
เวลากับนายจ้าง ไม่มีข้อมูล
ประกาศที่จำเป็น ไม่มีข้อมูล
ระยะเวลาของการลา วันหนึ่ง.
จ่าย จ่ายหนึ่งวันหากพนักงานกำลังจะแต่งงาน หรือวันหนึ่งที่พนักงานไม่ได้รับค่าจ้างเข้าร่วมงานแต่งงานของสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด

วันหยุดตามกฎหมายในควิเบก

วันหยุด 2023 2022 2021 วันที่สังเกต
วันปีใหม่ อา. 1 มกราคม วันเสาร์ที่ 1 มกราคม ศ. 1 มกราคม วันที่ 1 มกราคม
*วันศุกร์ที่ดี ศ. 7 เมษายน ศ. 15 เมษายน ศ. 2 เมษายน วันศุกร์ก่อนวันอาทิตย์อีสเตอร์
วันชาติรักชาติ จันทร์ที่ 22 พฤษภาคม จันทร์ที่ 23 พฤษภาคม จ. 24 พ.ค วันจันทร์ก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม
** วันชาติ (วัน St. Jean Baptiste) ส. 24 มิ.ย ศ. 24 มิถุนายน พฤ. 24 มิ.ย 24 มิถุนายน
วันแคนาดา ส., คริสต์มาส 1 ศ., คริสต์มาส 1 พฤ., ก.ค. อันดับแรก 1 กรกฎาคม
วันแรงงาน จ. ก.ย. 4 จ. ก.ย. 5 จ. ก.ย. 6 วันจันทร์แรกในเดือนกันยายน
วันขอบคุณพระเจ้า จ. 9 ต.ค จ. 10 ต.ค จ. 11 ต.ค วันจันทร์ที่สองของเดือนตุลาคม
วันคริสมาสต์ จ. 25 ธ.ค อ. ธ.ค. 25 ส. 25 ธ.ค 25 ธันวาคม

ตามประมวลกฎหมายมาตรฐานแรงงานของแคนาดา เมื่อใดก็ตามที่วันหยุดต่อไปนี้ตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ วันปีใหม่ วันแคนาดา วันคริสต์มาส นายจ้างต้องให้วันหยุดแก่ลูกจ้างโดยได้รับค่าจ้างในวันทำงานถัดไปก่อนหน้า หรือถัดจากวันหยุด ทั้งนี้ ให้วันหยุดเป็นข้อกำหนดของจังหวัด หากวันหยุดตามกฎหมายทำงานในวันทำงานตามกำหนดเวลาปกติ พนักงานจะต้องได้รับค่าจ้างเฉลี่ยต่อวันบวกกับค่าจ้างปกติสำหรับชั่วโมงทำงาน หรือได้รับวันหยุดภายในสามสัปดาห์ของวันหยุดตามอัตราค่าจ้างปกติ

* วันศุกร์ประเสริฐหรือวันจันทร์อีสเตอร์ตามทางเลือกของนายจ้าง หรือวันอาทิตย์อีสเตอร์สำหรับพนักงานของสถานประกอบการเชิงพาณิชย์ โดยปกติจะเปิดในวันอาทิตย์ ซึ่งบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าชมได้ในวันอาทิตย์อีสเตอร์ภายใต้กฎหมายการขายปลีก

(Video) Administrative Assistant Salary in Ontario, British Columbia, Quebec, Alberta, Manitoba, PEI

** วันหยุดประจำชาติเป็นไปตามกฎหมายวันหยุดประจำชาติ ข้อกำหนดคุณสมบัติและการชำระเงินสำหรับวันหยุดแตกต่างจากวันหยุดตามกฎหมายอื่นๆ ทั้งหมด

พระราชบัญญัติการปิดสถานประกอบการเชิงพาณิชย์รวมถึงพิธีต่อไปนี้: วันที่ 1 มกราคม, 2 มกราคม, วันอาทิตย์อีสเตอร์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ (24 มิถุนายนหรือ 25 มิถุนายน หากวันที่ 24 มิถุนายนเป็นวันอาทิตย์), 1 กรกฎาคม (หรือ 2 กรกฎาคม หากวันที่ 1 กรกฎาคมเป็นวันอาทิตย์) วันจันทร์แรกของเดือนกันยายน 25 ธันวาคม 26 ธันวาคม (ถึงเวลา 13:00 น.) และวันอื่น ๆ ที่รัฐบาลกำหนด

วิธีคำนวณค่าชดเชยวันหยุดตามกฎหมาย...

(Video) 10อันดับ บริษัทเงินเดือนสูงที่สุด ปี2563 บริษัทที่คนอยากเข้าไปเป็นพนักงานมากที่สุด | Papaมาแชร์


อายุขั้นต่ำ

ควิเบกไม่มีข้อกำหนดอายุขั้นต่ำ สถานะ "ผู้ใหญ่" มอบให้กับทุกคนที่มีอายุอย่างน้อย 16 ปี ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องจักรหนักสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

ใบแจ้งยอดการชำระเงิน

สำหรับ Quebec ความถี่ในการจ่ายขั้นต่ำคือรายครึ่งเดือน พนักงานจะต้องได้รับค่าจ้างทุกๆ 16 วัน ตามกฎหมาย ใบแจ้งการจ่ายเงินของควิเบกจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้ (แม้ว่านายจ้างอาจรวมรายการเพิ่มเติม):

การรวมใบแจ้งยอดการชำระเงิน
จัดสรรบำเหน็จ โบนัส ค่าคอมมิชชั่น และเบี้ยเลี้ยง
บำเหน็จที่ประกาศไว้ รายการหักเงิน
รายได้รวม อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง
ชั่วโมงจ่ายในอัตราปัจจุบัน ชื่อนายจ้าง
จ่ายสุทธิ อาชีพลูกจ้าง
ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาและอัตรา วันที่ชำระเงิน & และระยะเวลาชำระเงิน
รายได้หรือการชำระเงินอื่น ๆ ชั่วโมงจ่ายตามกฎหมาย สาธารณะ ทั่วไป และวันหยุด
นามสกุลและชื่อของพนักงาน ค่าจ้างวันหยุด

ประกาศการสิ้นสุด

การยุติส่วนบุคคล
ระยะเวลาของการจ้างงาน จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ต่ำกว่า 3 เดือน ไม่มี
ระหว่าง 3 เดือนถึง 1 ปี 1 สัปดาห์
ระหว่าง 1 ปี ถึง 5 ปี 2 สัปดาห์
ระหว่าง 5 ปี ถึง 10 ปี 4 สัปดาห์
10 ปีขึ้นไป 8 สัปดาห์
การยุติกลุ่ม
จำนวนพนักงาน จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10 ถึง 99 8 สัปดาห์
100 ถึง 299 12 สัปดาห์
300ขึ้นไป 16 สัปดาห์

รายได้จากการพักร้อน

การรวมและการยกเว้น
รวมอยู่ด้วย
โบนัสที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (เงินสด) การแบ่งปันผลกำไร
เรียกชำระ เงินเดือนประจำ/ค่าจ้าง/ย้อนหลัง
เรียกเงินคืน จ่ายย้อนยุค
ค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากสถานที่ของนายจ้าง กะพรีเมี่ยม
ค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากพนักงานขายเส้นทาง (รวมอยู่ในสถานการณ์เฉพาะ) ค่าป่วย-วันลาป่วย
ค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากสถานที่ของนายจ้าง สแตนด์บายเพย์
ค่าธรรมเนียมกรรมการ ตามกฎหมาย - วันหยุดบริษัท (floaters)
ค่าล่วงเวลา ตามกฎหมาย - ค่าจ้างวันหยุดทั่วไป
จ่ายแทนการบอกกล่าว/ค่าเลิกจ้าง (ติดต่อฝ่ายบริการข้อมูลเพื่อการพิจารณาคดี) ทิปและบำเหน็จ (นายจ้างควบคุม)
ค่าจ้างวันหยุดที่จ่ายไปก่อนหน้านี้ การเลิกจ้าง/การเลิกจ้างโรงงาน (ติดต่อฝ่ายบริการข้อมูลเพื่อการพิจารณาคดี)
ยกเว้น
เบี้ยเลี้ยง (รถยนต์ เสื้อผ้า ขนย้าย การเดินทาง ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องมือ) ของขวัญ (เงินสดหรือสิ่งของ)
โบนัสตามดุลยพินิจ (เงินสด) เติมเงินลาคลอด
ความทุพพลภาพระยะยาวที่จ่ายโดยนายจ้าง เงินเกษียณ (เงินก้อนและค่างวด)
ความทุพพลภาพระยะสั้นที่จ่ายโดยนายจ้าง
ผลประโยชน์ทางภาษีเช่น:
* คณะกรรมการและที่พัก * ประกันชีวิต
* รถบริษัท (ดูคำวินิจฉัยสุดท้าย) * สินเชื่อ
ที่จอดรถ RRSP / ตัวเลือกหุ้น
แพทย์ประจำจังหวัด รางวัล/ของขวัญในรูปแบบต่างๆ
* ดูคำวินิจฉัยสุดท้าย

สิทธิในวันหยุด
ระยะเวลาของการจ้างงาน สิทธิ
น้อยกว่า 1 ปี เดือนละ 1 วัน
น้อยกว่า 5 ปี ต่อเนื่องนานถึง 2 สัปดาห์
5 ปีขึ้นไป ต่อเนื่องนานถึง 3 สัปดาห์

สาธารณสุขจังหวัด

นายจ้างในควิเบกต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนบริการสุขภาพตามเงินเดือนหรือค่าจ้างทั้งหมดภายใต้เงินสมทบที่จ่ายให้พนักงาน คูณด้วยอัตราเงินสมทบที่เกี่ยวข้อง อัตรานี้ขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินเดือนทั้งหมดสำหรับปีและภาคของกิจกรรม

(Video) 5 คำถามสัมภาษณ์งาน เจอบ่อย! ตอบคำถามสัมภาษณ์งาน จะไปสัมภาษณ์ต้องดู!

อัตราเงินสมทบกองทุนบริการสุขภาพ (%) ปี 2566
เงินเดือนประจำปีทั้งหมด อัตรา HSF (สำหรับธุรกิจใน
ขั้นต้นและการผลิต)
อัตรา HSF (สำหรับธุรกิจอื่นๆ
กว่าหลักและการผลิต)
อัตรา HSF (สำหรับนายจ้างภาครัฐ)
1 ล้านเหรียญหรือน้อยกว่า 1.25% 1.65 4.26
1 ล้านเหรียญ แต่น้อยกว่า 7 ล้านเหรียญ ใช้สูตรที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มควิเบก
TP-1015.G-Vสำหรับนายจ้างที่มีเงินเดือนระหว่าง $1m ถึง $7m
ใช้สูตรที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มควิเบก
TP-1015.G-Vสำหรับนายจ้างที่มีเงินเดือนระหว่าง $1m ถึง $7m
4.26
เงินเดือนที่เกิน 7 ล้านเหรียญ 4.26% 4.26% 4.26

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่รัฐบาลควิเบกเงินสมทบกองทุนบริการสุขภาพหน้าเว็บ.


CanPay ให้บริการซอฟต์แวร์บัญชีเงินเดือนและทรัพยากรบุคคลสำหรับบริษัทหลายพันแห่งทั่วแคนาดา หากธุรกิจของคุณมีความต้องการบัญชีเงินเดือนที่ไม่เหมือนใคร หรือคุณเพียงแค่มองหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากวิธีการปัจจุบันของคุณ ติดต่อเราวันนี้ เราสามารถนำเสนอโซลูชันที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะทางธุรกิจของคุณได้ กรุณาโทร1-800-665-5129หรือส่งอีเมลคำขอไปที่:sales@canpay.com.

Videos

1. Computer Engineer Salary in Canada 2021 Update
(canada immigrants)
2. Human Resources Management in CANADA | After High School/12th
(Young Students Abroad)
3. ม.เกษตร​ศาสตร์​ เปิดสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 18 อัตรา วุฒิ​ ป.ตรี(ตั้งแต่​บัดนี้​ - 27มิ.ย.65)
(ข่าวสารสอบงานราชการ ทั่วประเทศ)
4. EP35 : วิธีคำนวนค่างวดรถง่าย ๆ | By Chap honda
(Chap Honda)
5. ต้องรอนานกี่วัน ถึง HR จะโทรมาเรียกสัมภาษณ์งาน หลังจากส่งใบสมัครงานไปแล้ว
(The Hunters เรารู้ คุณรู้)
6. อย่าไปสัมภาษณ์งานขาย เด็ดขาด ถ้ายังไม่ดูคลิปนี้ โดย ดร สุรชัย โฆษิตบวรชัย
(ดร.สุรชัย)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jeremiah Abshire

Last Updated: 10/15/2023

Views: 5373

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jeremiah Abshire

Birthday: 1993-09-14

Address: Apt. 425 92748 Jannie Centers, Port Nikitaville, VT 82110

Phone: +8096210939894

Job: Lead Healthcare Manager

Hobby: Watching movies, Watching movies, Knapping, LARPing, Coffee roasting, Lacemaking, Gaming

Introduction: My name is Jeremiah Abshire, I am a outstanding, kind, clever, hilarious, curious, hilarious, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.